Lời nói của một Railsplitter

Câu chuyện của tôi?

Tôi có những câu chuyện. Anh muốn nghe cái nào?

(Câu chuyện này ban đầu được chạy ở dạng ngưng tụ tại lmurailsplitters.com