Lời nói của một đường ray

Câu chuyện của tôi?

Tôi đã có những câu chuyện.Bạn muốn nghe cái nào?

(Câu chuyện này ban đầu được chạy ở dạng cô đọng tại lmurailsplitters.com