Một cuộc thảo luận về những cái tên lớn nhất trong lịch sử thể thao

Qua Nolan

Trường đại học của tôi từ Khoa điền kinh LMU, Scott Erland và tôi thảo luận về những cái tên vĩ đại nhất trong thể thao. Chúng tôi nói về đội hình fifa online 4 những gì tạo nên một tên thể thao tuyệt vời, các loại tên khác nhau và chúng tôi đặt cho mười tên cá nhân của chúng tôi mọi thời đại.